Školní družina

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Charakteristika

Školní družina má jedno oddělení. Kapacita je 30 žáků.
Vychovatelka Adéla Koláriková

Od školního roku 2007/2008 pracuje ŠD podle vlastního ŠVP. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.Nabízíme:

- dobře vybavené vlastní prostory družiny a možnost kdykoliv využívat ostatní prostory a zařízení školy
- domácí prostředí
- pobyt ve smíšeném kolektivu žáků 1. - 5. ročníku
- časté zařazování činností probíhajících na čerstvém vzduchu ( zahrada, hřiště, vycházky )

Náplň práce v ŠD stanovuje vyhláška o zájmovém vzdělávání. Školní družina vykonává zejména tyto činnosti:
- pravidelnou činnost
- příležitostnou činnost
- nabídku spontánních aktivit
- odpočinkové činnosti
- přípravu na vyučování


ŠVP družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině

Provoz školní družiny

Ranní družina: 7 : 00 hod. - 7 : 45 hod. odpočinkové a rekreační činnosti podle zájmu a výběru dětí
Odpolední družina: 11 : 45 hod. - 16 : 00 hod.
11 : 45 hod. - 12 : 30 hod. osobní hygiena, oběd
12 : 30 hod. - 13 : 00 hod. odpočinkové a rekreační činnosti
13 : 00 hod. - 14 : 40 hod. činnosti v rámci integrovaných bloků
14 : 40 hod. - 15 : 00 hod. příprava na vyučování, rekreační a odpočinkové činnosti
15 : 00 hod. - 15.: 30 hod. odpočinkové činnosti
Spontánní aktivity jsou zařazovány do všech činností podle potřeby. Při vhodném počasí je každý den zařazena vycházka nebo pobyt venku.


Vnitřní řád školní družiny

Charakteristika školní družiny

1) Školní družina pracuje při Základní škole v Rybníku.
2) Školní družina je určena pro žáky 1. - 5. ročníku.

Provozní doba školní družiny

1) Provoz před zahájením školního vyučování (ranní družina) od 7.00 hod. do 7.45 hod.
2) Provoz po skončení školního vyučování (odpolední družina) od 11.45 hod. do 16.00 hod.
3) Provoz v době školních prázdnin
V případě dostatečného počtu přihlášených žáků lze ŠD o prázdninách provozovat.
Klesne-li počet žáků v období prázdnin pod 6, lze ŠD uzavřít.


Základní lokalizace školní družiny

1) Pro činnost ŠD jsou vymezeny dvě místnosti v přízemí školy.
2) Podle potřeby může ŠD využívat tělocvičnu, školní zahradu s hřištěm a učebnu s výpočetní technikou.

Přihlašování a odhlašování žáků

1) Žáka přihlašují do ŠD jeho zákonní zástupci, jako přihláška slouží tiskopis
"Zápisní lístek do školní družiny".
2) Ze ŠD odhlašují žáka jeho zákonní zástupci písemně.

Zařazování žáků do školní družiny

1) Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků, přednost mají žáci využívající plně provozní dobu ŠD a žáci zaměstnaných rodičů, dále mají přednost žáci z nižších ročníků.
2) O konečném zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině

1) Poplatek za přihlášeného žáka činí 50,- Kč za kalendářní měsíc. Jedná se o částečnou úhradu neinvestičních nákladů.
2) Platí se pololetně 250,- Kč. Poplatek na I. pololetí se vybírá vždy do 30. září, za II. pololetí do 31. ledna.
3) Peníze vybírá vychovatelka, která je s podepsanými seznamy předává hospodářce školy.

Docházka do školní družiny

1) Docházka přihlášených žáků je do školní družiny povinná.
2) Zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí na zápisovém lístku dobu a způsob odchodu žáka z družiny.
3) Žáci odcházejí ze školní družiny bud' po obědě ( 12,30 hod. - 13,00 hod. ) nebo po 15,00 hod. Odchody v jinou dobu narušují vzdělávací činnost.
4) Nepřítomnost a odchylky od sjednané docházky nebo způsobu odchodu zdůvodní zákonní zástupci písemně - zůstává založeno. Písemné sdělení musí obsahovat jméno žáka, datum a podpis rodičů.
5) Při nevyzvednutí žáka ze ŠD ve stanovenou dobu zajistí vychovatelka dozor, až do předání zákonným zástupcům.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině

1) Za bezpečnost žáků ve ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD.
2) Po skončení ranní družiny odvádí žáky do tříd vychovatelka.
3) Po skončení vyučování odvádějí vyučující žáky do šatny, kde je přebírá vychovatelka.
4) Na oběd do školní jídelny odvádí vychovatelka i žáky, kteří nejsou ve ŠD zapsáni,
dozor po cestě a ve školní jídelně pomáhají vykonávat podle potřeby ostatní
pedagogičtí pracovníci.
5) Při odpoledním vyučování odvádí žáky do tříd vychovatelka ŠD, po skončení
odpoledního vyučování přivádějí žáky do ŠD vyučující.
6) Do zájmových útvarů si odvádějí žáky jejich vedoucí, kteří je přivádějí i nazpět do ŠD.
7) Vychovatelka dbá na pitný režim žáků. Žáci si nosí vlastní nápoje.
8) Před každou činností poučí vychovatelka žáky o bezpečnosti.

Dočasné umísťování žáků, kteří nejsou přihlášeni

1) V době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, je možné dočasně umístit ve ŠD i žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni a to maximálně do počtu 30 momentálně přítomných žáků.

Chování žáků ve školní družině

1) Po celou dobu pobytu dbají žáci všech pokynů vychovatelky, zachovávají pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti, zachází šetrně s veškerým vybavením ŠD.
Ve školní jídelně dbají žáci na hygienu a dodržují pravidla správného stolování.
2) Vrchní oblečení a obuv si ukládají žáci v šatně, aktovky na určené místo.
3) Žák neopouští ŠD bez svolení vychovatelky.
4) Každé poranění nebo úraz hlásí žák ihned vychovatelce.
5) Na pobyt v přírodě si žáci ve vlastním zájmu přinesou věci na převlečení, které si v plátěném sáčku uloží v ŠD.

Vyloučení žáka ze školní družiny

1) Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.
2) Vyloučení žáka ze ŠD předem projedná s jeho zákonnými zástupci, o vyloučení vyhotoví zápis.

Vzdělávací činnost ve školní družině

1) Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pravidelnými činnostmi, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
2) Žáci mají právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejích činnostech, mají právo zúčastňovat se všech akcí, které ŠD pořádá.
3) Vychovatelka využívá v co největší míře pěkného počasí k organizaci činností mimo ŠD – na školní zahradě, hřištích v obci nebo v přírodě.

Dokumentace školní družiny

1) Přehled výchovně vzdělávací práce
2) Docházkový sešit
3) Zápisní lístky

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 18.9.2017
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Píšeme písmem Comenia Script
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce