O škole

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Rybník sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Tvoří ji dvě samostatné budovy - budova základní školy se školní družinou a budova mateřské školy se školní jídelnou.

Jsme venkovská málotřídní škola s 1. - 5. postupným ročníkem ve dvou třídách. Jednotlivé ročníky jsou spojovány podle počtu žáků. Většina žáků je z obce Rybník, někteří z České Třebové.

Naše škola nabízí:

- menší počet žáků ve třídách
- individuální přístup k žákům
- vyučujeme anglický jazyk od 1.ročníku
- vzdělávání podle ŠVP ( školního vzdělávacího programu ) zaměřeného na činnostní učení
- dobré vybavení učebnicemi, pomůckami, literaturou, audiovizuální a výpočetní technikou
- zájmové aktivity
- školní družinu pro žáky do 4.ročníku
- plavecký výcvik pro všechny žáky
- program "Školní mléko"
- účast v evropském projektu "Ovoce do škol"

Třídy

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu 24 žáků.
Počty žáků v jednotlivých ročnících :
1. ročník 2 žáci
2. ročník 8 žáků
3. ročník 7 žáků
5. ročník 7 žáků
Jednotlivé ročníky jsou spojeny do tříd:

I. třída 1. a 2. ročník - třídní učitelka Mgr. Iva Holohlavská
II. třída 3. a 5. ročník - třídní učitel Mgr. Miloš Beran

Vyučovací hodiny

0. hodina 7 : 00 hod. - 7 : 45 hod.
1. hodina 8 : 00 hod. - 8 : 45 hod.
2. hodina 9 : 00 hod. - 9 : 45 hod.
3. hodina 10 : 00 hod. - 10 : 45 hod.
4. hodina 11 : 00 hod. - 11 : 45 hod.
5. hodina 12 : 00 hod. - 12 : 45 hod.
6. hodina 13 : 00 hod. - 13 : 45 hod.
7. hodina 14 : 00 hod. - 14 : 45 hod.

Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Personální obsazení školy

Ředitel : Mgr. Miloš Beran
Učitelka : Mgr. Iva Holohlavská
Učitelka : Andrea Fečková
Vychovatelka ŠD : Adéla Koláriková
Ekonomka : Jitka Procházková
Školnice : Dagmar Jiroušková

Akce

Škola během roku připravuje akce, které se v minulých letech osvědčily. Při jejich přípravě spolupracujeme s OÚ Rybník, Svazem žen, Sokolem Rybník, mateřskou školou Rybník, firmou Techplast, Ekocentrem Červenka, aj.

Jsou to například tyto akce :

Projekt 72 hodin - Ruku na to
Předvánoční beseda s důchodci
Adventní akce v Rybníku, zpívání u stromečku
Vánoční zpívání v kostele
Vánoční besídka
Den na sněhu
Slavnostní zápis do 1. třídy
Karneval
Spaní ve škole
Velikonoční tvoření
Návštěvy dětí z MŠ ve škole - Předškoláček
Vítání občánků
Výukové programy v Ekocentrum Červenka
Soutěže ( výtvarné, přírodovědné )
Den v přírodě
Den dětí
Školní výlet
Kulturní akce dle nabídky KC v České Třebové
Den otevřených dveří
Slavnostní zakončení školního roku

Školní vzdělávací program

Ke stažení: celý dokument Školní vzdělávací program.

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (5. ročník+RVP 2013)

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.2 (změny RVP ZV 2016)

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu (č.3) pro základní vzdělávání (změny RVP ZV 2017)

Od školního roku 2007/2008 se na naší škole vyučuje podle ŠVP " Naše škola ".

Hlavní důraz klademe na to aby:

- žáci chodili do školy rádi, neměli strach z učitelů
- neměli strach ze špatných známek
- mohli vyjadřovat otevřeně své názory
- měli prostor pro otázky a učili se argumentovat i naslouchat, byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, vážili si spolužáků, dospělých a chovali se k nim slušně, byli hrdi na svoji školu, do školy se vraceli rádi

Naší snahou je:

- vytvářet pozitivní klima ve škole
- zapojit rodiče a veřejnost do života školy
- věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat výuku podle jeho potřeb, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka i v době mimo vyučování

Škola je zaměřena na :

- výuku formou činnostního učení
- práci s výpočetní a komunikační technikou
- nabídku zájmových kroužků
- práci s pomůckami


Dále například chceme:

- učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
- posílit dle možností výuku cizích jazyků
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
- prosazovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
- stejnou péči věnovat všem žákům
- provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi
- zaměřit se i na žáky nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, pomoc ostatním žákům
- zúčastňovat se vybraných školních soutěží
- prezentovat práce a výsledky žáků

Vnitřní řád základní školy

Školní řád 2017/2018 (plné znění)


Docházka do školy:

1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Vyučování začíná v 8.00 hodin, žáci jsou povinni být ve škole nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. Docházka do nepovinných předmětů/zájmových kroužků,školní družiny je po přihlášení žáka povinná. Po příchodu se žáci v šatně přezouvají a boty řádně uloží (přezůvky musí být podepsány).

2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti, pořádané školou, pro překážku předem známou, požádají zákonní zástupci o jeho uvolnění. Volno na 1 hodinu uděluje vyučující učitel, na jeden den třídní učitel a na delší dobu ředitel školy. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zákonný zástupce povinen nejpozději druhý den nepřítomnost omluvit třídnímu učiteli. Nepřítomnost žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, v odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.

3. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba v rodině, oznámí to zákonní zástupci neprodleně škole. V takovém případě může žák pokračovat ve školní docházce jen se souhlasem lékaře.Chování žáka:

1. Žák přichází do školy vhodně a čistě oblečen, bez výstředností, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví jeho i ostatních žáků.

2. Pilně se učí a svědomitě plní svěřené úkoly. Pracuje poctivě, neopisuje a nenapovídá. Jestliže se nemohl na vyučování náležitě připravit z vážných důvodů, omluví se učiteli na začátku hodiny. Ke všem pracovníkům školy se chová zdvořile a při setkání je zdraví.

3. Žák šetrně zachází s učebnicemi a školními potřebami, jejich nepřiměřené poškození je ponen uhradit. Stejně tak hradí veškeré škody na zařízení školy, které úmyslně způsobí. Své místo, třídu a ostatní prostory školy udržuje v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. V zimě je zakázáno házet v okolí školy sněhem.

4. Žák nosí do školy učebnice a další potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Je zakázáno přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním nebo předměty, rozptylující pozornost a ohrožující bezpečnost dětí. Nepřípustné je také nosit do školy bezdůvodně větší částky peněz a cenné věci.

5. Před začátkem vyučování si žák připraví všechny potřebné věci. Ihned po zazvonění zaujme své místo. Po příchodu učitele žáci zdraví povstáním. Do jiných učeben se žáci stěhují na konci přestávky, veškeré věci si berou sebou. Před hodinou Tv se žáci shromažďují ve třídě. Po poslední hodině odcházejí pouze v doprovodu učitele. V učebně posbírají papíry a jiné odpadky, srovnají lavice a židle. O přestávce nesmí bezdůvodně přecházet na jiné patro nebo se zdržovat na schodišti. V polední přestáívce je možno zdržovat se v určené třídě s pedag. dozorem. Zásadně se nezdržuje před hlavním vchodem školy, aby nebyl rušen průběh vyučování.

6. Během vyučování žák neopouští bez dovolení své místo ani učebnu, zachovává klid a kázeň. Chce-li něco říct, hlásí se zdvižením ruky.

7. Ve školní družině se žáci řídí Vnitřním řádem školní družiny.

8. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a tiše, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Důsledně dodržují provozní řád jídelny, který je tu vyvěšen.

9. Je zakázáno, aby žáci sami manipulovali s elektroinstalací, ústředním topením nebo plynovým topením, žaluziemi a roletami. Bez dovolení dospělé osoby neotvírají okna.

10. Žákům je zakázáno jakýmkoliv způsobem vyvíjet nebo podněcovat fyzický nebo psychický nátlak na spolužáky nebo jiné děti. Jakýkoliv sebemenší náznak tzv. šikanování bude přísně potrestán.

11. Ve škole i mimo školu je přísně zakázáno užívání a distribuce jakýchkliv omamných látek, jako jsou např. cigarety, alkohol, drogy.

12. Úrazy ve škole jsou žáci povinni ihned hlásit učiteli.

13. Při exkurzích, výletech a jiných mimoškolních akcích vystupují žáci ukázněně a chovají se podle pokynů učitele.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2015-2016

Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

Rozpočtový výhled na rok 2018

Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2021

Školská rada

Školská rada

Dotace EU - projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005558


Dotace EU - projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005558

Výstupní materiály - projekt EU Peníze do škol

Výstupní materiály - projekt EU Peníze do škol

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 2.7.2019
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce